سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران با امکانات جدید

IR VPS 2 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 1 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته

  پردازنده

 • 2 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود آپلود-4/دانلود-1

  ترافیک

 • ----

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

IR VPS 5 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 2 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته

  پردازنده

 • 5 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود آپلود-4/دانلود-1

  ترافیک

 • ----

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

IR VPS 20 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 3 گیگابایت

  رم

 • 2 هسته

  پردازنده

 • 20 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود آپلود-4/دانلود-1

  ترافیک

 • ----

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

IR VPS 60 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 6 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته

  پردازنده

 • 60 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود آپلود-4/دانلود-1

  ترافیک

 • ----

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IR VPS 100 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته

  پردازنده

 • 100 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IR VPS 200 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 5 هسته

  پردازنده

 • 200 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IR VPS 300 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته

  پردازنده

 • 300 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IR VPS 500 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته

  پردازنده

 • 500 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IR VPS 1000 GB
 • KVM

  مجازی ساز

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 8 هسته

  پردازنده

 • 1000 گیگابایت

  هارد

 • 1 گیگابیت بر ثانیه

  پورت

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور