سرور مجازی ایران یک

IRAN VPS 2 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 1 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته

  پردازنده

 • 2 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود آپلود 4 از دانلود 1

  ترافیک

 • ---

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

IRAN VPS 5 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 2 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته

  پردازنده

 • 5 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود آپلود 4 از دانلود 1

  ترافیک

 • ---

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

IRAN VPS 20 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 3 گیگابایت

  رم

 • 2 هسته

  پردازنده

 • 20 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود آپلود 4 از دانلود 1

  ترافیک

 • ---

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

IRAN VPS 60 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 6 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته

  پردازنده

 • 60 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود آپلود 4 از دانلود 1

  ترافیک

 • ---

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IRAN VPS 100 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 6 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته

  پردازنده

 • 100 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IRAN VPS 200 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 5 هسته

  پردازنده

 • 200 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IRAN VPS 300 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته

  پردازنده

 • 300 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IRAN VPS 500 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته

  پردازنده

 • 500 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور

IRAN VPS 1000 GB
 • مجازی ساز

  KVM

 • 8 گیگابایت

  رم

 • 8 هسته

  پردازنده

 • 1000 گیگابایت

  هارد

 • نامحدود بدون محدودیت

  ترافیک

 • ALL

  کنترل پنل قابل نصب

 • VNC / Reboot Port / Rebuild

  دسترسی فول

 • | CentOS | Ubuntu | Debian

  سیستم عامل قابل نصب

 • Windows 2019-2022

  قابل نصب ویندوز سرور